Chi Bộ

                                    CHI BỘ TRƯỜNG THCS NAM HẢI

STT HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Quê quán Ngày vào ĐẢng Chính thức Chức vụ
 1 Trần Thị Thêm  10/08/1968  N. Thái-NT Bí thư CB
 2 Nguyễn Thị Định 3/10/1963 N. Lợi-NT 10/12/1999 10/12/2000
 3 Vũ Quang Hiếu 2 /10  /1978 Nam Hải-NT 25/06  /2002 25/ 6 /2003 Phó BT
 4 Vũ Đình Phê 7/3/1979 Nam Hải-NT 5/6/2004 5/6/2005 Chỉ uỷ viên
5 Ng T Phương Anh 10/9/1970 T. Đạo-TNinh 26/6/2003 26/6/2004
 6 Trần Thị Dịu 29/6/1977 N. Lợi-NT 9/7/2005 9/72006
 7  Ng Phương Thủy  11/2/1977  N. Lợi-NT  9/7/2005  9/7/2006
8 Vũ Thị Hòa 4/5/1975 Nam Hải-NT 8/9/2006 8/9/2007
9 Ng T Ánh Ngọc 9/5/1975 T. Nội-T. N 8/9/2006 8/9/2007
10 Nguyễn Thị Hương 31/10/1971 Điền Xá-NT 3/2/2007 3/2/2008
11 Vũ Thị Trang 29/6/1978 B.Minh-NT 25/8/2007 25/8/2008
12 Vũ Thị Mai 1/6/1979 Nam Hải-NT 25/8/2007 25/8/2008
13 Trần Thị Thủy 6/8/1982 Nam Hải-NT 6/12/2007 6/12/2008
14 Nguyễn Hoàng Huy 8/12/1980 Nam Hải-NT 8/6/2009 8/6/2010
15 Ninh T Bạch Bích 6/8/1982 N.Hồng-NT 10/6/2010 10/6/2011
16 Đặng Văn Dũng 6/7/1983 Nam Hải-NT 8/4/2011 8/4/2012
17 Nguyễn Văn Quân 16/5/1983 Nam Hải-NT 15/9/2015 15/9/2016
18 Vũ Văn Phú 12/03/1979 Nam Hải-NT 24/08/2016 24/08/2017
19 Hà Thị May 9/9/1990 Nam Hải-NT

vào ĐảngNgày chính thức

Chức vụ1: Trần Thị Thêm 10/08/1968 N. Thái-NT18/11/198318/05/1985Bí Thư2Nguyễn Thị Định3/10/1963N. Lợi-NT10/12/199910/12/2000 3Vũ Quang Hiếu 2 /10  /1978Nam Hải-NT 25/06  /2002  25/ 6 /2003Phó BT4Ng T Phương Anh10/9/1970T. Đạo-TNinh26/6/200326/6/2004 5Vũ Đình Phê07/3/1979Nam Hải-NT5/6/20045/6/2005Chi UV6Trần Thị Dịu29/6/1977Nam lợi-NT9/7/20059/72006 7Ng Phương Thủy11/2/1977Nam lợi-NT9/7/20059/7/2006 8Vũ Thị Hòa4/5/1975Nam Hải-NT8/9/20068/9/2007 9Ng T Ánh Ngọc9/5/1975T. Nội-T. N8/9/20068/9/2007 10Nguyễn Thị Hương31/10/1971Điền Xá-NT3/2/20073/2/2008 11Vũ Thị Trang29/6/1978B.Minh-NT25/8200725/8/2008 12Vũ Thị Mai1/6/1979Nam Hải-NT25/8/200725/8/2008 13Trần Thị Thủy6/8/1982Nam Hải-NT6/12/20076/12/2008 14Nguyễn Hoàng Huy8/12/1980Nam Hải-NT8/6/20098/6/2010 15Ninh T Bạch Bích4/4/1982N.Hồng-NT10/6/201010/6/2011 16Đặng Văn Dũng6/7/1983Nam Hải-NT28/4/201128/4/2012 17Nguyễn Văn Quân16/5/1983Nam Hải-NT15/9/201515/09/2016 18Vũ Văn Phú12/03/1979Nam Hải-NT24/08/2016