Chi Bộ

                                    CHI BỘ TRƯỜNG THCS NAM HẢI

STT HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Quê quán Ngày

vào ĐảngNgày chính thức

Chức vụ1Vũ Trọng Hà10/6/1963 N. Dương-NT18/11/198318/05/1985Bí Thư2Nguyễn Thị Định3/10/1963N. Lợi-NT10/12/199910/12/2000 3Vũ Quang Hiếu 2 /10  /1978Nam Hải-NT 25/06  /2002  25/ 6 /2003Phó BT4Ng T Phương Anh10/9/1970T. Đạo-TNinh26/6/200326/6/2004 5Vũ Đình Phê07/3/1979Nam Hải-NT5/6/20045/6/2005Chi UV6Trần Thị Dịu29/6/1977Nam lợi-NT9/7/20059/72006 7Ng Phương Thủy11/2/1977Nam lợi-NT9/7/20059/7/2006 8Vũ Thị Hòa4/5/1975Nam Hải-NT8/9/20068/9/2007 9Ng T Ánh Ngọc9/5/1975T. Nội-T. N8/9/20068/9/2007 10Nguyễn Thị Hương31/10/1971Điền Xá-NT3/2/20073/2/2008 11Vũ Thị Trang29/6/1978B.Minh-NT25/8200725/8/2008 12Vũ Thị Mai1/6/1979Nam Hải-NT25/8/200725/8/2008 13Trần Thị Thủy6/8/1982Nam Hải-NT6/12/20076/12/2008 14Nguyễn Hoàng Huy8/12/1980Nam Hải-NT8/6/20098/6/2010 15Ninh T Bạch Bích4/4/1982N.Hồng-NT10/6/201010/6/2011 16Đặng Văn Dũng6/7/1983Nam Hải-NT28/4/201128/4/2012 17Nguyễn Văn Quân16/5/1983Nam Hải-NT15/9/201515/09/2016 18Vũ Văn Phú12/03/1979Nam Hải-NT24/08/2016