Cựu học sinh nhà đạt

, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hệ (học sinh khóa IV)

20160926_085944

2. Tiến sĩ Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA- hs khóa I)

20160926_085951

3, Doanh nhân Vũ Thế Đảng (Hs khóa I)

20160926_090002

4, P.Tổng giám đốc: Nguyễn Văn Kiên (hs khóa 5)

20160926_090022