Ban giám hiệu

Hiệu trưởng

– Họ và tên: Trần Thị Thêm

– Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

– Trình độ chính trị: Trung cấp lí luận chính trị

Phó hiệu trưởng

– Họ và tên: Vũ Đình Phê

– Trình độ chuyên môn: Đại học ngữ văn

– Trình độ chính trị: sơ cấp lí luận chính trị

Phó hiệu trưởng

– Họ và tên: Vũ Quang Hiếu

– Trình độ chuyên môn: Đại học vật lí

– Trình độ chính trị: trung cấplí luận chính trị